Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, czyli dotacje z urzędów pracy

Stoisz przed ważny momentem w swoim życiu – zakładasz firmę. Za nim to zrobisz sprawdź, jakie wsparcie finansowe możesz dostać już teraz. Zastrzyk gotówki, na samym początku prowadzenia firmy jest bezcenny – daje Ci szansę na ruszenie z biznesem.

Na pewno słyszałaś wielokrotnie o różnych możliwościach dofinansowania do działalności gospodarczej.

Spośród wielu możliwości jest jedna, o którą możesz się starać tylko przed założeniem działalności. I na dodatek jest bezzwrotna. A środki z dotacji możesz przeznaczyć np. na maszyny, urządzenia i sprzęt potrzebny na prowadzenia działalności, oprogramowanie, reklamę, zakup towaru lub remont lokalu, w którym będziesz prowadzić firmę.

Co to takiego?

Dotacje z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.

Jak we wszystkich programach prowadzonych przez Urzędy, musisz spełnić określone warunki aby się o nią ubiegać.

To jakie są warunku otrzymania dotacji?

Musisz mieć status osoby bezrobotnej (czyli musisz być zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna; czas od rejestracji do złożenia wniosku jest określany przez poszczególne urzędy, może być np. przy wizycie, podczas której rejestrujesz się jako bezrobotna lub 3 miesiące od rejestracji).

Nie możesz być studentem studiów dziennych, możesz studiować zaocznie.

W okresie 12 miesięcy nie zostałaś zwolniona z pracy z Twojej winy.

W okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie mogłaś prowadzić innej działalności gospodarczej (niektóre urzędy wyznaczają dłuższy okres).

W okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie mogłaś bez uzasadnienia odmówić przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu

W okresie 2 lat (licząc od dnia złożenia wniosku) nie byłaś karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Nie otrzymałaś już wcześniej bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności oraz nie złożyłaś w tym samym czasie wniosku o dotacje w innym urzędzie.

A procedura otrzymania dotacji?

Musisz dokładnie wypełnić i złożyć wniosek wraz z załącznikami w powiatowym lub miejskim Urzędzie Pracy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania, pobytu lub ze względu na miejsce gdzie chciałabyś prowadzić swoją działalność.

Wniosek składasz w momencie ogłoszenia naboru przez „swój” urząd pracy (informacje o terminie naboru pojawią się na stronie Urzędu, najlepiej zapisz się do newslettera – wtedy nie przegapisz terminu naboru, który trwa zazwyczaj klika, kilkanaście dni od momentu ogłoszenia).

Co zawiera taki wniosek?

To już zależy od konkretnych Urzędów Pracy. Powtarzają się jednak pewne elementy:

 • informacje o Tobie czyli o wnioskodawcy – tu wpisujesz swoje dane: imię i nazwisko, serie i numer dowodu osobistego, dane kontaktowe: e-mail, numer telefonu, wykształcenie i kwalifikacje. Mogą się również pojawić pytania odnośnie ostatniego zatrudnienia oraz czy spłacasz jakieś zobowiązania finansowe, czy prowadziłaś wcześniej własną działalność gospodarczą, czy mamy własne środki na uruchomienie działalności gospodarczej,
 • zabezpieczenie zwrotu środków – tu wskazujesz formę zabezpieczenia, w razie gdybyś musiała zwrócić dotację (może to mieć miejsce, kiedy nie dotrzymasz warunków umowy, o tym w dalszej części artykuł), może to być np. poręczenie osób trzecich, poręczenie wekslowe, blokada określonej kwoty na rachunku bankowym lub inne zabezpieczenie wskazane przez Urząd Pracy,
 • opis działalności gospodarczej – w tej części odpowiadasz na szczegółowe pytania zamieszczone we wniosku, np. jak jest cel i opis Twojej działalności gospodarczej, określasz docelowych klientów, którzy będą korzystali z Twoich usług, lokalizację planowanej działalności, planowany sposób zarządzania firmą, działania reklamowe, promocyjne, analizę swoich mocnych i słabych stron, planowane wpływy i wydatki, szczegółowe wydatki w ramach dofinansowania o które się starasz,
 • oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, o wybranej formie zabezpieczenia oraz inne pouczenia wynikające z ustaw – należy je podpisać w odpowiednim miejscu,
 • załączniki do wniosku- mogą to być dodatkowe formularze do wypełnienia lub inne dokumenty wymagane przez urzędy np.  Twoje CV, dokumenty poświadczających Twoje referencje, szkolenia, wykształcenie lub kursy.

Złożyłam wniosek i co dalej?

Urząd rozpatruje wniosek 30 dni (lub dłużej, zależy od „sił przerobowych” danego Urzędu Pracy), według kolejności wpływu.

Rozpatrując Twój wniosek Urząd przyznaje punkty za spełnienie określonych kryteriów. Pozytywnie rozpatrzony wniosek to taki, który uzyska określoną liczbę punktów. Oczywiście im więcej punktów otrzyma Twój wniosek tym większe są szanse na otrzymanie środków na podjęcie działalności (przy dużej liczbie pozytywnie rozpatrzonych wniosków, dofinansowanie na otwarcie firmy mogą dostać tylko te wnioski, które dostały największą liczbę punktów).

Urzędnik może Cię również zaprosić na rozmowę, gdzie będziesz miała możliwość na żywo przedstawienia swojego pomysłu na biznes.

Kryteria oceny

Jakimi kryteriami kieruje się Urząd rozpatrując wnioski?

 • Czy posiadasz przygotowanie zawodowe do prowadzenia planowanej działalności?
 • Czy posiadasz doświadczenie zawodowe w tym kierunku oraz ukończone kursy i szkolenia?
 • Czy działalności jest podejmowana przez Ciebie po raz pierwszy?
 • Przez jaki czas pozostajesz osobą bezrobotną?
 • Jaki jest udział własnych środków finansowych (czyli wkład własny; nie jest on wymagany, jednak dodatkowo punktowany i fakt jego posiadania może przeważyć czy dostaniesz dotację; wkładem może to być np. drukarka, komputer czy samochód)?
 • Przygotowanie planowanej działalności gospodarczej (naprawdę rzetelny opis planowanej działalności gospodarczej, pozwala on urzędnikom zrozumieć Twój pomysł na biznes; w niektórych Urzędach plan działalności gospodarczej może być osobnym załącznikiem do wniosku i występować jako biznesplan).
 • Jakie jest planowane miejsce prowadzenia działalności gospodarczej?
 • Analiza finansowa oraz analiza ryzyka (np. jakie szacujesz przychody, jakie wydatki, jaka jest konkurencja w branż, w której zmierzasz rozpocząć działalność).
 • Czy jest zgodność zakupów z planowaną działalnością (jeżeli planujesz prowadzenie bloga wraz  z kursami on line w tematyce zdrowego odżywiania to nie dostaniesz dotacji na remont i dostosowanie lokalu na ten cel)?

Pozytywne rozpatrzenie wniosku

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku (zazwyczaj w ciągu tygodnia) podpisujesz umowę z  Urzędem Pracy.  W umowie masz wskazany termin do kiedy musisz założyć działalność gospodarczą.

Po podpisaniu umowy, pieniądze w ciągu kilku dni trafiają na Twoje konto.

A ile wpłynie na konto?  To zależy od kwoty, jakie Urzędy Pracy otrzymały na ten cel, zazwyczaj jest to  sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, np. na dzień dzisiejszy we Wrocławiu to 31 988, 82 zł.

Niezła kwota na start, prawda?

Ale to nie koniec…

Jest parę kwestii o których musisz pamiętać po podpisaniu umowy:

 • po otrzymaniu dotacji na rachunek bankowy musisz dostarczyć do urzędu w terminie 7 dni potwierdzenia: wpływu przelanej kwoty oraz dokonania wpisu do CEIDG,
 • działalność powinnaś prowadzić przez 12 miesięcy od jej założenia (do tego okresu zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego; jednak w tym czasie nie można złożyć wniosku o zawieszenie działalności oraz podjąć innego zatrudnienia,
 • otrzymane środki wydajesz w kwocie brutto, czyli razem z uwzględnionym podatkiem VAT, nawet jeżeli zarejestrujesz się jako czynny podatnik VAT; od otrzymanego dofinansowania nie płacisz podatku dochodowego.

Dodatkowo, w ciągu 12 miesięcy prowadzenia działalności:

 • przedstawiasz co kwartał dowodów odprowadzenia składki ZUS za każdy miesiąc,
 • dostarczasz po 6 miesiącach prowadzenia działalności zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt prowadzenia tej działalności oraz zaświadczenia z ZUS o okresach podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • po upływie 30 dni od zakończenia 12 miesięcznego okresu idziesz na kawę do urzędu (śmiech)  w celu potwierdzenia wywiązania się z warunków umowy,
 • informujesz urząd o wszelkich decyzjach i faktach mających wpływ na sytuację ekonomiczną działalności,
 • udostępniasz na żądanie urzędu dokumentację działalności (Urząd Pracy w celu sprawdzenia, czy wywiązujesz się z postanowień umowy, może także przeprowadzać wizyty monitorujące).

Rozliczenie z Urzędem Pracy

Wszelkie wydatki poniesione na założenie firmy i rozpoczęcie działalności gospodarczej (które określiłaś we wniosku) musisz udokumentować i rozliczyć w terminie do 2 miesięcy od dnia otwarcia działalności.

Dokumentami potwierdzającymi te wydatki mogą być: rachunki, faktury, umowy cywilnoprawne, potwierdzenia opłaty z dowodami przelewów.

Czy dotacja faktycznie jest bezzwrotna?

Tak, dotacja jest bezzwrotna, ale…

Mogą wystąpić sytuacje, w których Urząd zażąda zwrotu otrzymanych środków.

Może to nastąpić, gdy:

 • zamkniesz działalność w okresie do 12 miesięcy od uzyskania dotacji,
 • środki wykorzystasz niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie,
 • przejdziesz na etat lub zawiesisz swoją działalność gospodarczą (również w okresie do 12 miesięcy od uzyskania dotacji),
 • złożysz niezgodne z prawdą oświadczenia dotyczące sytuacji finansowej,
 • naruszysz inne postanowienia umowy.

Nie ma więc większego sensu składać wniosek tylko po to, aby dostać „kasę” a później jakoś to będzie, bo nie będzie.

Nawet jeżeli utrzymasz firmę powyżej roku i dopiero po tym czasie ją zamkniesz, to w przyszłości możesz mieć problem z uzyskaniem kolejnej dotacji czy dofinansowaniem z UE, bo system wsparcia firm (państwowy i bankowy), to naczynia powiązane – wszystkie informacje zostają w systemach!

I co o tym myślisz? Warto sięgnąć po ten rodzaj dofinansowania, prawda?

Niczym nie ryzykujesz – no chyba tylko tym, że dostaniesz dotację (śmiech).

A jeżeli jesteś pewna swojej decyzji co do założenia firmy i dobrze przygotujesz się do całego przedsięwzięcia (zapoznasz się z regulaminem składania wniosków o dotację obowiązującym w Twoim Urzędzie Pracy, przygotujesz wniosek wraz ze szczegółowym opisem Twojego pomysłu na biznes), to nie powinnaś się obawiać, że będziesz zmuszona do zwrotu dotacji.

Zresztą zawsze możesz w późniejszym okresie starać się o inne możliwości wsparcia swojego biznesu. Ale o tym już kolejnym razem.

Masz pytania?

Napisz do mnie! Pomogę, wyjaśnię, doradzę.

Kliknij tutaj i pobierz przykładowy wniosek o dotację obowiązujący w powiatowym urzędzie pracy we Wrocławiu.

Agnieszka Leszczyńska Zawieja. Przedsiębiorca, od ponad 20 lat związana z finansami i bankowością – najpierw na etacie, a teraz we własnej firmie. Prywatnie jest żoną, mamą dwójki chłopaków i labradorki Visy. Uwielbia spędzać wolny czas na campingach. Zwolenniczka idei work-life balance.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *